1.alias


   :查看系统中所有的命令别名


2.设定别名


   alias 别名='原命令'


3.删除别名


  unalias 别名


4.使别名永久生效


   vi  ~/.bashrc  写入这个文件中即可永久生效   编辑完之后记得使环境变量生效: source .bashrc