mysql 根据经纬度计算距离并排序。

计算公式是这样的:

 

  • Lng1表示A点纬度和经度,Lat2 Lng2 表示B点纬度和经度

  • a = Lat1 – Lat2为两点纬度之差 b = Lng1 -Lng2 为两点经度之差

  • 6378.137为地球半径,单位为公里

  • 计算出来的结果单位为公里SELECT
	*, (
		2 * 6378.137 * ASIN(
			SQRT(
				POW(
					SIN(
						PI() * (111.86141967773438 - lng) / 360
					),
					2
				) + COS(PI() * 33.07078170776367 / 180) * COS(lat * PI() / 180) * POW(
					SIN(
						PI() * (33.07078170776367 - lat) / 360
					),
					2
				)
			)
		)
	) AS juli
FROM
	`area`
ORDER BY
	juli ASC
LIMIT 0,
 20;


PHP计算经纬度方法:

/** 
* @desc 根据两点间的经纬度计算距离 
* @param float $lat 纬度值 
* @param float $lng 经度值 
*/
function getDistance($lat1, $lng1, $lat2, $lng2) 
{ 
    $earthRadius = 6367000;
     
    $lat1 = ($lat1 * pi() ) / 180; 
    $lng1 = ($lng1 * pi() ) / 180; 
 
    $lat2 = ($lat2 * pi() ) / 180; 
    $lng2 = ($lng2 * pi() ) / 180; 
 
    $calcLongitude = $lng2 - $lng1; 
    $calcLatitude = $lat2 - $lat1; 
    $stepOne = pow(sin($calcLatitude / 2), 2) + cos($lat1) * cos($lat2) * pow(sin($calcLongitude / 2), 2); 
    $stepTwo = 2 * asin(min(1, sqrt($stepOne))); 
    $calculatedDistance = $earthRadius * $stepTwo; 
     
    return round($calculatedDistance); 
}